REGULAMIN

 Ogólne Warunki Sprzedaży

dokonywanej przez GPT STAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu – wersja obowiązująca od dnia 01.05.2013 r.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez GPT STAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, jako Sprzedawcę.
 2. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:
  1. Sprzedawca - GPT STAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu;
  2. Kupujący - podmiot będący druga stroną umowy sprzedaży (kontrahent GPT STAL Sp. z o.o.), nabywający towar będący w ofercie Sprzedawcy;
  3. Strony - Sprzedawca i Kupujący;
  4. Towar - towary handlowe sprzedawane przez GPT STAL SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu;
  5. Producent – producent towaru sprzedawanego przez GPT STAL SOLUTIONS Sp. z o.o. 
  6. Oferta – złożona w formie pisemnej oferta Sprzedawcy, złożona Kupującemu, bez otrzymania wcześniejszego zamówienia Kupującego, zawierająca w szczególności informacje o oferowanym towarze, cenie i warunkach dostawy;
  7. Zamówienie – złożone w formie pisemnej zamówienie Kupującego na towar będący w ofercie GPT STAL SOLUTIONS SP. z o.o.
  8. Odbiorca – podmiot do którego dostarczane są towary zakupione przez Kupującego. Kupujący nie zawsze jest Odbiorcą towaru.
 3. Niniejsze OWS stanowią jedyne i wyczerpujące uregulowanie wiążące strony w zakresie sprzedaży towarów oferowanych przez GPT STAL SOLUTIONS . Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
 4. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawca i Kupującym wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w umowie w sposób odmienny.

 

§2 ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie zamówienia złożone przez Sprzedawcę w odpowiedzi na zamówienie Kupującego. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 2. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oferty bez otrzymania wcześniejszego zamówienia Kupującego (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji, itp.) do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Postanowienia ustępu 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

 3. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszelkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie za pośrednictwem faksu lub adresu poczty elektronicznej. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

 

§3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Cena za sprzedany towar oraz termin i warunki jej zapłaty będą każdorazowo wskazane w potwierdzeniu zamówienia.

 2. O ile strony nie postanowią inaczej zapłata ceny wyrażonej w walucie obcej następuje w tej walucie.

 3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar, zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

 5. Sprzedawca oświadcza, że realizacja zamówień z odroczonym terminem zapłaty odbywa się na zasadzie ustanowienia Kupującemu przez Sprzedawcę indywidualnego limitu kupieckiego (limitu zadłużenia), wskazującego maksymalny poziom zadłużenia Kupującego. Limit kupiecki jest przyznawany Kupującemu przed pierwszą sprzedażą na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrowych Kupującego oraz w oparciu o ustanowione przez Kupującego zabezpieczenie prawidłowej realizacji transakcji, zwane w dalszej części OWS zabezpieczeniem. W szczególności zabezpieczeniem może być (w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę):

  1. przyznany Kupującemu przez Ubezpieczyciela Sprzedawcy limit ubezpieczenia wierzytelności handlowych,

  2. ustanowiona na rzecz Sprzedawcy hipoteka na nieruchomościach Kupującego,

  3. ustanowione na rzecz Sprzedawcy przewłaszczenie lub zastaw na środkach trwałych Kupującego,

  4. ustanowione na rzecz Sprzedawcy przewłaszczenie lub zastaw na zapasach lub innych aktywach obrotowych Kupującego,

  5. ustanowione na rzecz Sprzedawcy cesja wierzytelności Kupującego,

  6. wystawiona na rzecz Sprzedawcy gwarancja bankowa,

  7. wystawiona na rzecz Sprzedawcy nieodwołana akredytywa dokumentowa,

  8. inne formy zabezpieczeń zaakceptowane przez Sprzedawcę. Wybór sposobu zabezpieczenia należy do Sprzedawcy.

 6. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu limit kupiecki, może on go zmienić lub cofnąć w każdym czasie, w szczególności w przypadku wygaśnięcia zabezpieczeń lub powzięcia przez Sprzedawcę informacji o nieskuteczności posiadanego zabezpieczenia, w szczególności powzięcia informacji o takim stanie zadłużenia Kupującego wobec innych kontrahentów, że ustanowione zabezpieczenia są niewystarczające dla zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec Sprzedającego z tytułu realizacji zamówień.

 7. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

 

§4 DOSTAWA TOWARU

 

 1. Dostawa towarów następować będzie na warunkach określonych każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia, zgodnie z formułami INCOTERMS 2010.

 2. Termin i miejsce dostawy towaru będzie określone każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Za datę dostawy/wydania towaru uważa się każdorazowo moment wynikający z formuły handlowej INCOTERMS 2010, na podstawie której realizowana jest sprzedaż, wskazanej każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 4. W przypadku realizacji dostawy transportem samochodowym Sprzedawcy obowiązują następujące zasady:

  1. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu.

  2. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami postoju z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

  3. Za rozładunek odpowiada Kupujący; sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.

 5. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym. Podpisanie przez Kupującego lub Odbiorcę dokumentu odbioru towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru i jego parametrów z umową.

 6. Wszelkie przekazywane ewentualnie atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią jedynie informację Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnieze wskazanymi w dokumencie kryteriami i znajdującymi zastosowanie normami technicznymi.

 7. W przypadku gdy Kupujący nie określi w zamówieniu wymaganych dokumentów, Sprzedający nie jest zobowiązany do ich dostarczenia na wezwanie.

 8. Wskazanie przez Kupującego Odbiorcę towaru jest jednoznaczne z upoważnieniem go do odbioru towaru, ze wszystkimi skutkami, tak jakby towar odebrał Kupujący.

 9. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów oraz zadeklarowanej ilości/wagi przez Producenta, Sprzedawca zastrzega sobie margines tolerancji wagi w realizacji zamówienia na poziomie plus / minus 10% ilości całego zamówienia, chyba, że potwierdzenie zamówienia wskazuje inaczej.

 10. Towar sprzedawany jest ilościowo według jednostek sprzedaży (np. mg, mb, kg). Na potrzeby sprzedaży strony określają następujące zasady określenia wagi towaru:

  1. W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży jest oryginalnie zapakowany w paczki, które nie były rozformowywane (rozpakowane) strony przyjmują wagę rzeczywistą towaru podaną przez Producenta i zapisaną na metce identyfikującej daną paczkę towaru. W przypadku braku metki Producenta strony przyjmują wagę rzeczywistą paczki wynikającą z ważenia dokonanego przez Sprzedawcę.

  2. W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży nie jest oryginalnie zapakowany w paczki, został rozformowany i przedmiotem sprzedaży są poszczególne egzemplarze towaru wyjętez paczki, strony przyjmują wagę teoretyczną, wynikającą z przelicznika sporządzonego na podstawie odpowiednich norm materiałowych.

 11. Realizacja zamówienia może zostać przez Sprzedawcę wstrzymana w przypadkach:

  1. Przekroczenia przez Kupującego poziomu zadłużenia wobec Sprzedawcy ponad maksymalnie przyznany limit kupiecki. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje przez Sprzedawcę przesunięty o okres wyczekiwania na spłatę do takiego poziomu zadłużenia, aby pozwoliło to na realizację przedmiotowego zamówienia, w granicach przyznanego limitu, co nie stanowi zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia i nie powoduje prawa do wycofania się z przedmiotowego zamówienia przez Kupującego,

  2. Opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec Sprzedawcy przekraczającego 30 dni. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje automatycznie przesunięty o okres wyczekiwania na spłatę wszystkich przeterminowanych należności, co nie stanowi zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia i nie powoduje prawa do wycofania się z przedmiotowego zamówienia przez Kupującego,

  3. Zmiany lub cofnięcia limitu kupieckiego z przyczyn wskazanych w §3 ust. 6. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje automatycznie przesunięty do czasu ustanowienia przez Kupującego innego lub dodatkowego zabezpieczenia realizacji przedmiotowego zamówienia, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, co nie stanowi zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia i nie powoduje prawa do wycofania się z przedmiotowego zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku ustanowienia przez Kupującego innego lub dodatkowego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do ich ustanowienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od dalszej realizacji przedmiotowego zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej, za wyjątkiem sytuacji, gdy pozostała część zamówienia realizowana będzie na zasadzie przedpłaty.

 

§5 REKLAMACJE

 

 1. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych musi nastąpić podczas odbioru towaru i odnosić się musi do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.

 2. O wadach, których nie da się wykryć pomimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostawy poszczególnej partii zamówienia.

 3. Wszelkie roszczenia z tytułu reklamacji wygasają po upływie 30 dni od dnia dostawy.

 4. Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych przy odbiorze wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności i dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.

 5. Nie będzie stanowić podstawy do reklamacji sytuacja, gdy ilość towaru faktycznie dostarczonego różnić się będzie od ilości wskazanej w dokumencie przewozowym nie więcej niż o 1% w jedną albo drugą stronę.

 6. W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kupującym spoczywa obowiązek wskazania niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem bądź normą materiałową.

 7. Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę pierwszego zgłoszenia Sprzedawcy na piśmie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej informacji o istnieniu wady towaru.

 8. Kupujący zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany towar w stanie dostawy Sprzedawcy do wglądu, na każde jego wezwanie. W przypadku wykrycia wady ukrytej podczas procesu technologicznego Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego przetwarzania towaru. Jeżeli towar zostanie po zgłoszeniu niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

 9. Jeżeli dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyzy techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia i sporządzenia ciąży na Kupującym. Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy od Kupującego, który zleci ją niezależnemu rzeczoznawcy, uzgodnionemu przez obie strony.

 10. Koszty ekspertyzy opisanej w §5 ust. 8, jak również wszelkie inne koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Sprzedawcy i Kupującego, koszty wyodrębnienia, selekcji i badania reklamowanego towaru zostaną pokryte przez Strony według następujących zasad:

  1. w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją zostanie obciążony Sprzedawca,

  2. w przypadku odrzucenia reklamacji ze względu na jej bezzasadność wszelkie koszty związane z reklamacją poniesie Kupujący.

 11. Uwzględnienie / odrzucenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę (patrz §5 ust.9). W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Kupującego.

 12. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany towar.

 

§6 KARY UMOWNE

 

 1. W przypadku zwłoki Kupującego w terminowym odbiorze towaru, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości, w zależności czy zamówienie zostało złożone w złotych polskich, dolarach amerykańskich albo euro, odpowiednio: 0,5 zł , 0,15 USD albo 0,125 Euro, za tonę nieodebranego towaru. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu z uwagi na wystąpienie okoliczności opisanych w § 4 ust. 11 przyjmuje się, że Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru i naliczona zostanie kara umowna według niniejszego ustępu.

 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazową karę umowną w wysokości 10% ceny nie odebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem towaru powyżej 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania towaru. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym terminie towaru, Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego od zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Postanowienie z §6 ust. 2 zd. 3 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku , gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe straty Kupującego oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy.

 

 

 

§7 SIŁA WYŻSZA

 

 1. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Kupującego lub wobec osób trzecich lub nie będzie podejrzany o naruszenie warunków umowy z powodu opóźnienia w wykonaniu, lub nie wykonania obowiązków związanych towarami ze względu na przyczyny leżące poza kontrolą Sprzedawcy tj.: atak terrorystyczny, działania związane z siłami natury (powódź, trąba powietrzna itp.), katastrofy ekologiczne, strajk, blokady dróg, działania podjęte przez jakiekolwiek władze lokalne lub państwowe (wojny, bunty, embarga, postoje, lokauty, spory handlowe itp.), przerwy pracy w firmie Sprzedawcy lub jakiegokolwiek Producenta, podwykonawcy, dostawcy, przewoźnika, uszkodzenia towarów lub jakichkolwiek innych wydarzeń poza kontrolą Sprzedawcy, lub jakiegokolwiek Producenta, dostawcy, podwykonawcy, przewoźnika, co może uniemożliwić lub zakłócić wywiązanie się z obowiązków Sprzedawcy objętych umową / potwierdzeniem zamówienia; lub wynikłych z niepodania przez Kupującego zleceń dotyczących dostawy w określonym czasie przed umówioną datą dostawy, lub opóźniony odbiór towarów lub nieodebranie towarów przez Kupującego bez podania uzasadnionego powodu.

 2. W przypadku zaistnienia sił wyższych, wykonanie umowy będzie zawieszone na czas trwania okoliczności wymienionych w ust.1, niezależnie od prawa Sprzedawcy do rozwiązania umowy w przypadku utrudnień znajdujących się poza kontrolą Sprzedawcy oraz Kupującego i do dochodzenia swoich praw zgodnie z postanowieniem tej umowy dotyczącym jej rozwiązania.

 3. Strona, która znalazła się pod wpływem sił wyższych, pisemnie powiadomi drugą stronę o tym zdarzeniu oraz o dacie tego zdarzenia i wpływie tego zdarzenia na zdolność wywiązania się ze swoich obowiązków określonych w umowie natychmiast po tym jak to zdarzenie zacznie mieć miejsce.

 4. Strona pozostająca pod wpływem tego zdarzenia dokona wszelkich starań aby złagodzić jego wpływ na wykonywanie swoich obowiązków określonych umową. Strona ta postara się powiadomić drugą stronę o zakończeniu tego zdarzenia tak szybko jak to jest możliwe i ponownie podejmie wykonywanie obowiązków określonych przez umowę.

 

§ 8 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO WŁAŚCIWE

 

 1. Do umów zawieranych zgodnie z niniejszymi OWS mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym powstałe na tle niniejszych OWS podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bytomiu.

 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

 2. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. O wszelkich zmianach OWS Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Kupującego przed zawarciem umowy.

 3. Niniejsze OWS podane są do wiadomości i dostępne dla kontrahentów Sprzedawcy na stronie www.gptstal.pl zakładka REGULAMIN. O wszelkich zmianach OWS Sprzedawca informuje Kupującego publikując treść zmian na stronie www.gptstal.pl - zakładka REGULAMIN.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Podpisane i zaakceptowane przez:

                                                                                                              Zarząd GPT STAL SOLUTIONS z siedzibą w Bytomiu


Dział Handlowy

BYTOM
ul. Bernardyńska 1
41-902 Bytom

Tel.: (32) 289-21-18
 

 


agencja reklamowa www.silesiastudio.pl
x

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk i reklamy.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.